Produce Yuji Takatsu
Movie Hiroshi kihata/Taiki Umehara
Writing Retsu Shirakawa
Graphic minami